Vše o nákupu

Dostupnost zboží

Dostupnost zboží je uvedena u každého produktu samostatně.

Je-li produkt skladem, zasíláme Vám zboží nejpozději následující pracovní den. V případě osobního doručení (viz níže "Dodání zboží") můžete mít v optimálním případě Vaše zboží "na stole" dokonce ještě týž den.

Tip!    Není-li produkt skladem, a Vy se jej přesto rozhodnete závazně objednat a zároveň složíte zálohu ve výši 50% z prodejní ceny, poskytneme Vám slevu z konečné ceny ve výši 5%. Tato sleva se navíc sčítá se slevou množstevní !!!.

 

Dodání zboží

Objednané zboží Vám po Brně doručíme osobně  zdarma a po předchozí domluvě prakticky kdykoli (tzn. i o víkendech nebo večerních hodinách).

Zboží Vám po předchozí domluvě a složení zálohy 300 Kč na účet č. 2225367339/0800 můžeme zdarma doručit také do Vyškova. Za příplatek 50 Kč pak také do Prostějova a za příplatek 120 Kč také do Olomouce, Kroměříže a Přerova (uvedené příplatky jsou uvedeny bez DPH).

Na ostatní místa v ČR se v případě zájmu o osobní doručení prosím informujte individuálně v sekci "Napište nám".

Zboží Vám samozřejmě také můžeme zaslat poštou jako "Cenný balík" nebo "EMS" + dobírka (v případě platby předem se samozřejmě dobírka neúčtuje). Ceny odpovídají ceníku České pošty - neúčtujeme Vám žádné balné ani jiné cenu zvyšující služby. Pro aktuální ceník prosím přejděte na odkazy "Cenný balík" nebo "EMS (Express Mail Service)".  Při objednání 4 a více kusů trackerů poštovné (cenný balík) zdarma.

 

Objednání zboží

Závaznou objednávku prosím zašlete na emailovou adresu envienerg@envienerg.cz (lze též využít sekci "Napište nám").

Do objednávky prosím uveďte následujícíc údaje:

- druh a počet vybraného zboží

- jméno, adresu, emailový a telefonický kontakt

- způsob doručení

- místo, kam si přejete zboží doručit (je-li odlišné od uvedené adresy)

- fakturační adresu (je-li odlišná od uvedené adresy)

Veškeré uvedené údaje jsou považovány za přísně důvěrné a je s nimi nakládáno v souladu se zákonem č. 101/2000Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

  

Obchodní a záruční podmínky

Prodávajícím je společnost EnviEnerg Holding s.r.o., IČ 29214564, se sídlem Bořetická 4101/9, 62800 Brno, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 8573. Další informace o prodávajícím jsou uvedeny v sekci „Kontakty“.

V případě, že se na straně kupujícího nachází „spotřebitel", postupuje se podle zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, oba zákony v platném znění, s přihlédnutím k upřesněním v tomto reklamačním řádu. Spotřebitelem je fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

V případě, že se na straně kupujícího nachází „podnikatel“, je určující právní režim podle obchodního zákoníku. Podnikatelem je: a) osoba zapsaná v obchodním rejstříku; b) osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění; c) osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních předpisů; d) osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního předpisu.

Kupní smlouva vzniká okamžikem, kdy kupující odešle objednávku prodávajícímu a prodávající tuto objednávku přijme. Toto přijetí prodávající potvrdí kupujícímu informativním emailem (vznik smlouvy není tímto potvrzením ovlivněn). Vzniklou smlouvu včetně dohodnuté ceny lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě zákonných důvodů.

Jako doklad o záruce (záruční list) vystavuje prodávající ke každému zakoupenému zboží nákupní doklad (faktura) se zákonem uvedenými všemi potřebnými údaji pro uplatnění záruky (název zboží, délka záruky, cena, množství, sériové číslo...).

Záruční doba začíná běžet dnem převzetí zboží kupujícím, tj. dnem uvedeným na záručním listě. Záruční doba je obecně 24 měsíců pro spotřebitele, není-li uvedeno jinak (výjimku může tvořit zboží prodávané se slevou – např. zboží poškozené, použité, nekompletní atd.).

Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zásilky, která není ve shodě s kupní smlouvou, s tím, že zásilka je např. neúplná nebo poškozená. Pokud takto poškozenou zásilku kupující od přepravce převezme, je nezbytné poškození popsat v předávacím protokolu přepravce.

Neúplnou nebo poškozenou zásilku je nutno neprodleně oznámit e-mailem na adresu: envienerg@envienerg.cz, sepsat s dopravcem škodní protokol a tento bezodkladně zaslat e-mailem, nebo poštou prodávajícímu. Na dodatečnou reklamaci neúplnosti nebo vnějšího poškození zásilky nemusí být prodávajícím brán zřetel.
Kupující může vadné zboží na reklamaci po předchozí telefonické nebo e-mailové domluvě zaslat přepravní službou na adresu sídla firmy. Reklamované zboží musí být důkladně zabezpečeno, aby nedošlo v průběhu přepravy k jeho poškození, balík by měl být označen viditelně "REKLAMACE" a obsahovat: reklamované zboží (včetně kompletního příslušenství), kopii nákupního dokladu, podrobný popis závady a dostatečné kontaktní údaje kupujícího (zpáteční adresa, tel.číslo.). Bez výše uvedeného je velmi ztížena nebo znemožněna identifikace původu i závady zboží.

Kupující doloží platnost záruky předložením nákupního dokladu. Pokud bylo v minulosti zboží reklamováno, doloží též doklad o reklamaci. Na nabývacím dokladu (nákupní nebo reklamační doklad) musí být stejné sériové číslo, jako na reklamovaném výrobku (pokud výrobek sériové číslo má). Tento postup je doporučen i kupujícímu, který je spotřebitelem, pokud neprokáže a nedoloží uvedené skutečnosti jinak.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé špatnou obsluhou, neodborným, nebo nepřiměřeným zacházením, použitím a instalací, které jsou v rozporu s uživatelskou příručkou, poškozením účinky přepětí, použitím nesprávného nebo vadného programového vybavení (např. reinstalace softwaru), nesprávného spotřebního materiálu, ani na případné škody v důsledku toho vzniklé. Dále se záruka nevztahuje na závady vzniklé v rozvodné síti.

Porušením ochranné pečeti, informativní nálepky, sériového čísla a dalších bezpečnostních a informativních prvků se kupující vystavuje riziku zamítnutí reklamace. Uvedené prvky jsou nebo mohou být nedílnou součástí produktu a nijak neomezují právo užívat zboží v plném rozsahu toho, k čemu je zboží určeno. 

Záruka se dále nevztahuje na:
-  mechanické úpravy či poškození zboží a vady způsobené v důsledku mechanického poškození či úpravy (např. pád, úder, ohýbání, nátěr, apod.)
-  elektrickým přepětím (viditelně spálené součástky nebo plošné spoje),
-  používáním zboží v podmínkách, které neodpovídají svojí teplotou, prašností, vlhkostí, chemickými a mechanickými vlivy prostředí, které je přímo prodejcem nebo výrobcem určeno,
-  neodbornou instalací, zacházením, obsluhou, nebo zanedbáním péče o zboží,
-  pokud bylo zboží nebo jeho část včetně dodaného softwaru poškozena virem, či chybně provedeným upgradem
-  pokud se závada projevuje pouze u softwaru, u kterého není zákazník schopen doložit legální způsob nabytí, nebo použitím neautorizovaného softwaru a spotřebního materiálu,
-  zboží bylo poškozeno nadměrným zatěžováním nebo používáním v rozporu s podmínkami uvedenými v dokumentaci nebo všeobecnými zásadami,
-  provedením nekvalifikovaného zásahu či změnou parametrů,
-  zboží bylo poškozeno přírodními živly nebo vyšší mocí.

Zboží předané k reklamaci bude testováno pouze na závadu písemně uvedenou kupujícím. Vznikla-li vada v důsledku výše uvedených příčin, na něž se nevztahuje záruka (např. zatopení přístroje vodou), a přesto bylo zboží zasláno k reklamaci, bude na reklamaci pohlíženo jako na neoprávněnou. V takovém případě má prodávající právo požadovat po kupujícím náhradu všech ušlých prostředků (týká se zejména provedených servisních prací apod.), včetně prostředků vynaložených na poštovné a balné.   

Reklamované zboží či jeho součásti musí být čisté a musí splňovat základní hygienické podmínky.

Způsob vyřízení reklamace proběhne v souladu s výše uvedenými zákony. 

Je-li kupujícím spotřebitel, má v závislosti na povaze vady při uplatnění zákonné záruky tato práva:

- jde-li o vadu odstranitelnou, právo na bezplatné, řádné a včasné odstranění vady, právo na výměnu vadného zboží nebo vadné součásti, není-li to vzhledem k povaze vady neúměrné. Není-li takový postup možný, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy,

- jde-li o vadu neodstranitelnou bránící řádnému užívání zboží, právo na výměnu vadného zboží nebo odstoupení od kupní smlouvy, tatáž práva spotřebiteli náleží, jde-li sice o vady odstranitelné, jestliže však kupující nemůže pro opětovné vyskytnutí vady po opravě nebo pro větší počet vad věc řádně užívat. Za opětovné vyskytnutí vady se považuje, jestliže stejná vada bránící řádnému užívání, jež byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, se vyskytne znovu. Větším počtem vad se rozumí, má-li věc současně alespoň tři vady bránící jejímu řádnému užití.

- jde-li o jiné vady neodstranitelné a nepožaduje-li spotřebitel výměnu věci, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo odstoupení od kupní smlouvy.

V případě slevy nelze později reklamovat zboží pro vadu, za niž byla sleva poskytnuta.

Reklamaci včetně odstranění vady prodávající vyřídí bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. (Tato lhůta není závazná ke kupujícímu, který je podnikatel - vztah je upraven Obchodním zákoníkem).

Prodávající vydá kupujícímu spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy byla reklamace uplatněna, co je jejím obsahem, jaký způsob vyřízení reklamace je požadován; dále potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a  době jejího trvání, případně písemné odůvodnění zamítnutí reklamace.

Je-li kupujícím podnikatel a jde-li o vadu, kterou lze odstranit, bude zboží opraveno. Pokud není oprava možná a povaha vady nebrání obvyklému užívání, může se prodávající s kupujícím dohodnout na přiměřené slevě z ceny zboží. V případě slevy nelze později tuto vadu reklamovat.

Jde-li o vadu, kterou nelze odstranit a která brání tomu, aby věc mohla být řádně užívána jako věc bez vady, prodávající je oprávněn vadné zboží vyměnit za zboží se stejnými, nebo podobnými užitnými vlastnostmi nebo vystaví dobropis.

Po vyřízení oprávněné reklamace se záruční doba prodlužuje o dobu trvání reklamace. V případě neoprávněné reklamace se záruční doba neprodlužuje. Doba trvání reklamace se počítá od následujícího dne po uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace. O vyřízení je zákazník informován e-mailem, který uvedl již při nákupu.

Po vyřízení reklamace prodávající upozorní o ukončení reklamace kupujícího buď telefonicky, SMS, nebo e-mailem.  

Při výdeji zboží po vyřízení reklamace je kupující povinen předložit doklad, na základě kterého byla věc přijata do reklamace a musí prokázat svoji totožnost OP nebo platným cestovním pasem.

Je-li součástí přístroje, obsahem balení,  či předmětem koupě spotřební materiál (akumulátory, baterie apod.), je jeho životnost 6 měsíců, není-li výslovně uvedeno jinak. Záruční doba není doba životnosti baterie. Minimální životnost baterií a akumulátorů je 6 měsíců. Postupný úbytek kapacity baterií a akumulátorů je běžné opotřebení. Záruka se nevztahuje na opotřebení baterie způsobené jejím obvyklým užíváním. Není proto možné například reklamovat baterii po několikaměsíčním užívání proto, že má nižší než původní kapacitu.

 

Servis a opravy zboží

Záruční a pozáruční servis zajišťuje prodávající – tzn. EnviEnerg Holding s.r.o. Záruční servis se řídí výše uvedenými Obchodními a záručními podmínkami. V případě pozáručního servisu nebo v případě servisu zboží zakoupeného jinde prosím kontaktujte prodejce e-mailem v sekci Kontakty.

 

 


Kontakt

EnviEnerg Holding s.r.o.

Bořetická 4101/9
Brno
62800


+420 604 624 936

IČ: 29214564
DIČ: CZ29214564